Home » Search Results

ขนมกุ้ยช่ายทอด ของดี อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขนมกุ้ยช่ายทอด อารมณ์แบบว่ากรอบนอก หวานไส้ผักข้างใน เป็นขนมดั้งเดิมของคนทับสะแกค่ะ...
โมบายเปลือกหอย เป็นการส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีในหมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านชายทะเลทุ่งประดู่ ตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์...
อำเภอทับสะแก ทับสะแก เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ตั้งและอาณาเขต อำเภอทับสะแกตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศเหนือ...
         จากลำต้นลำดับที่  00001  ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ทรงเสด็จเป็นองค์ประธานปลูกปะการังเขากวางบนแปลงท่อพีวีซี ...
เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง 10 เมตร สูง 13.82 เมตร ฐานสูง 4.18 เมตร ศิลปะคันธาระ (ปางตรัสรู้) ลักษณะนั่งขัดสมาธิบนดอกบัว เป็นพระพุทธรูปที่ได้รูปแบบการสร้างที่ได้รับอิทธิพลจากกรีก...